Smittbekämpningen av newcastlesjuka fortsätter2017-10-20 Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen utanför Linköping pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och nu påbörjas sanering av stallarna. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.Source link

Ny rapport visar åter stora skillnader i antibiotikaförsäljning för djur i Europa


2017-10-17

Det är fortsatt stora skillnader i hur mycket antibiotika som säljs för djur i olika länder. Island, Norge och Sverige har den lägsta försäljningen. Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vårt land sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika.

Statistik över försäljning av antibiotika för djur under 2015 i 30 europeiska länder redovisas i en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. SVA och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter. SVA bidrar också med expertis som stödjer EMA:s arbete med insamling och analys av data.

Den nu aktuella rapporten visar att situationen fortfarande är väldigt ojämn i olika länder. I femton länder minskar försäljningen med minst fem procent medan den ökar mer än fem procent i åtta länder.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Måttet är trubbigt och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

Läs mer

Sales of veterinary antimicrobial agents in 29 EU/EEA countries in 2015. ESVAC report 2017

Antibiotika och djur inom EU 2015 (pdf)

De svenska data som ligger till grund för den europeiska rapporten presenterades 2016 i rapporten Swedres-Svarm 2015 (pdf)

Source link