Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika


2018-03-07

Förbättrad djurhälsa kräver kunskap om utbredningen av smittsamma djursjukdomar. Kontroll av animaliska livsmedel och av antibiotikaförbrukning och -resistens är andra framgångsfaktorer. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kommer tillsammans med Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Livsmedelsverket att driva ett femårigt projekt på temat friska djur och säkra livsmedel i Östafrika. Finansiär är Sida.
– Syftet är att stärka samarbeten genom hela värdekedjan, inom och mellan de fem medverkande länderna; Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda, säger projektledare Erika Chenais, SVA.

Afrikanska kor

Ett gott hälsoläge hos livsmedelsproducerande djur är en förutsättning för en hållbar produktion av animaliska livsmedel och för en framtid där antibiotika fortsatt kan användas effektivt för att behandla allvarliga infektioner hos människa och djur. Foto: Jonas Johansson Wensman/SLU. Klicka på bilden för högupplöst version.

Projektet som startade kring årsskiftet bygger på ett koncept där deltagarna genomför ett förändringsarbete på sin arbetsplats och träffas i Sverige och i deltagande länder för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

  Erika Chenais, SVA
 

Epidemiolog Erika Chenais, SVA.
Foto: Vasso Nordlund.
Klicka på bilden för högupplöst version.

– Ett gott hälsoläge hos de livsmedelsproducerande djuren är en förutsättning för en hållbar produktion av animaliska livsmedel, och för en framtid där antibiotika fortsatt kan användas effektivt för att behandla allvarliga infektioner hos människa och djur. Detta är sedan länge vägledande för svensk djurhållning och livsmedelsproduktion och är bakgrunden till hur utbildningsprogrammet har utformats, säger Erika Chenais.

Effektivt satsa på Jordbrukssektorn

Internationella studier visar att satsningar inom jordbrukssektorn är mer effektiva än satsningar inom andra branscher med avseende på ekonomisk utveckling, och på så sätt ett viktigt område för att bidra till fattigdomsbekämpning.

– Många djursjukdomar har en kraftig negativ påverkan på djurens tillväxt och deras förmåga att producera, och dessutom blir kostnaden i form av arbetsinsats, läkemedel och foder högre för sjuka djur. Förbättrad djurhälsa leder till ökad livsmedelssäkerhet och breddad näringstillgång via förbättrad produktion. Friska djur behöver självklart heller ingen antibiotikabehandling.

För att kunna förbättra djurhälsan behövs detaljerad kunskap om utbredning och omfattning av smittsamma djursjukdomar. Andra viktiga områden inom värdekedjan, från jord till bord, är kontroll av animaliska livsmedel samt antibiotikaförbrukning och -resistens.

Samarbete håller kostnader nere

– Produktionen av animaliska livsmedel spänner över många politikområden och engagerar olika sorters aktörer från småbrukare till kooperativ, myndigheter och andra statliga institutioner. Genom samarbete kan till exempel smittskydd och sjukdomsbekämpning, liksom livsmedelskontroll, effektiviseras och förbättras utan att kostnaderna ökar, säger Erika Chenais.

Projektet, som vänder sig till organisationer och myndigheter inom livsmedelskedjan, kommer att belysa områden inom djurhälsa, livsmedelssäkerhet och antimikrobiell resistens, och utformas utifrån de fem ländernas egna analyser av styrkor-svagheter-möjligheter-hot inom områdena.

– Majoriteten av befolkningen i regionen lever och verkar på landsbygden och är beroende av jordbruk, inklusive djurhållning, för sitt dagliga uppehälle. Småskaliga familjejordbruk dominerar. Utvecklingen av jordbruk och livsmedelsindustri har stor betydelse för fattigdomsbekämpning och jämställdhet, samt kan utgöra en stabiliserande faktor som möjliggör nationell och regional ekonomisk utveckling, säger Erika Chenais.

Projektet har fått 30,7 miljoner kronor från Sida under fem år, 2018 – 2022.

Mer information

Epidemiolog Erika Chenais, SVA, tel. 018-67 46 15, e-post

Projektets webbplats (eng)

Slakteri i Östafrika

Förbättrad kontroll av animaliska livsmedel genom hela värdekedjan säkerställer att konsumenter inte drabbas av zoonotiska, livsmedelsburna sjukdomar och bidrar på så vis till det tredje hållbara utvecklingsmålet: “garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar”. Foto: Erika Chenais/SVA. Klicka på bilden för högupplöst version.

Source link